اینم نر افزاری برای ساخت بازی که فکر کنم همه میشناسن IGA 1و IGA2 با این برنامه ساخته شده است

http://rapidshare.com/files/191903222/rotaercspf_dx10.part01.rar
http://rapidshare.com/files/191903293/rotaercspf_dx10.part02.rar
http://rapidshare.com/files/191903229/rotaercspf_dx10.part03.rar
http://rapidshare.com/files/191903351/rotaercspf_dx10.part04.rar
http://rapidshare.com/files/191903193/rotaercspf_dx10.part05.rar
http://rapidshare.com/files/191903159/rotaercspf_dx10.part06.rar
http://rapidshare.com/files/191903291/rotaercspf_dx10.part07.rar
http://rapidshare.com/files/191903380/rotaercspf_dx10.part08.rar
http://rapidshare.com/files/191903364/rotaercspf_dx10.part09.rar
http://rapidshare.com/files/191903197/rotaercspf_dx10.part10.rar
http://rapidshare.com/files/109351996/rotaercspf_dx10.part11.rar
http://rapidshare.com/files/109359453/rotaercspf_dx10.part12.rar