اینم باز یه بازی استراژیک امیدوارم خوشتون بیاد که گرافیکی این بازی به حدی زیاده که به امتحانش میرزه

 

 

 Windows XP, Windows Vista (32 bit)
# 2.0 GHz or higher, or AMD equivalent / Windows Vista 2.2 GHz
# 512 MB RAM or more / Windows Vista 1 GB RAM or more
# 8x or faster DVD drive
# 6.0 GB or more of free space 

 

 

http://rapidshare.com/files/305245755/Kane-NNoitra.part01.rar
http://rapidshare.com/files/305245785/Kane-NNoitra.part02.rar
http://rapidshare.com/files/305245770/Kane-NNoitra.part03.rar
http://rapidshare.com/files/305245792/Kane-NNoitra.part04.rar
http://rapidshare.com/files/305246031/Kane-NNoitra.part05.rar
http://rapidshare.com/files/305246218/Kane-NNoitra.part06.rar
http://rapidshare.com/files/305246255/Kane-NNoitra.part07.rar
http://rapidshare.com/files/305246425/Kane-NNoitra.part08.rar
http://rapidshare.com/files/305246477/Kane-NNoitra.part09.rar
http://rapidshare.com/files/305246618/Kane-NNoitra.part10.rar
http://rapidshare.com/files/305246679/Kane-NNoitra.part11.rar
http://rapidshare.com/files/305246635/Kane-NNoitra.part12.rar
http://rapidshare.com/files/305246665/Kane-NNoitra.part13.rar
http://rapidshare.com/files/305246670/Kane-NNoitra.part14.rar
http://rapidshare.com/files/305246851/Kane-NNoitra.part15.rar
http://rapidshare.com/files/305247032/Kane-NNoitra.part16.rar
http://rapidshare.com/files/305247050/Kane-NNoitra.part17.rar
http://rapidshare.com/files/305247163/Kane-NNoitra.part18.rar
http://rapidshare.com/files/305247234/Kane-NNoitra.part19.rar
http://rapidshare.com/files/305247397/Kane-NNoitra.part20.rar
http://rapidshare.com/files/305247426/Kane-NNoitra.part21.rar
http://rapidshare.com/files/305247469/Kane-NNoitra.part22.rar
http://rapidshare.com/files/305247441/Kane-NNoitra.part23.rar
http://rapidshare.com/files/305247472/Kane-NNoitra.part24.rar
http://rapidshare.com/files/305247633/Kane-NNoitra.part25.rar
http://rapidshare.com/files/305247811/Kane-NNoitra.part26.rar
http://rapidshare.com/files/305247841/Kane-NNoitra.part27.rar
http://rapidshare.com/files/305247960/Kane-NNoitra.part28.rar
http://rapidshare.com/files/305248032/Kane-NNoitra.part29.rar
http://rapidshare.com/files/305248158/Kane-NNoitra.part30.rar
http://rapidshare.com/files/305248192/Kane-NNoitra.part31.rar
http://rapidshare.com/files/305248228/Kane-NNoitra.part32.rar
http://rapidshare.com/files/305248216/Kane-NNoitra.part33.rar
http://rapidshare.com/files/305248214/Kane-NNoitra.part34.rar
http://rapidshare.com/files/305248307/Kane-NNoitra.part35.rar
http://rapidshare.com/files/305248408/Kane-NNoitra.part36.rar
http://rapidshare.com/files/305248401/Kane-NNoitra.part37.rar
http://rapidshare.com/files/305248453/Kane-NNoitra.part38.rar
http://rapidshare.com/files/305248488/Kane-NNoitra.part39.rar
http://rapidshare.com/files/305248397/Kane-NNoitra.part40.rar