یه بازیه ترسناک دیگه که واقعن اخرشه با گرافیک عالی که با دیدن عکی در ادامه مطلب متوجه میشین  

 

 

 

 

 

 

http://hotfile.com/dl/17120727/07802b3/left_4_dead_2.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/17120901/d1f2c03/left_4_dead_2.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/17121062/fc77fea/left_4_dead_2.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/17121180/86c643a/left_4_dead_2.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/17121351/56751ad/left_4_dead_2.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/17121700/05e8000/left_4_dead_2.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/17121796/6decbc2/left_4_dead_2.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122004/c0fde5d/left_4_dead_2.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122092/1bd689f/left_4_dead_2.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122197/37d90fb/left_4_dead_2.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122317/3e0fa5e/left_4_dead_2.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122650/fb91f32/left_4_dead_2.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122807/02aed4d/left_4_dead_2.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122917/b0149e6/left_4_dead_2.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/17123050/2e51af8/left_4_dead_2.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/17123141/78c71d5/left_4_dead_2.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/17121693/6fcd8a6/left_4_dead_2.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/17121828/9749225/left_4_dead_2.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/17121941/81ecf6d/left_4_dead_2.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122030/28fc3b6/left_4_dead_2.part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122133/20e4ed3/left_4_dead_2.part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122223/580097c/left_4_dead_2.part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/17123289/fe5ebbc/left_4_dead_2.part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/17123403/b35ddca/left_4_dead_2.part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/17123514/36228fc/left_4_dead_2.part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/17123662/00c7c06/left_4_dead_2.part25.rar.html
http://hotfile.com/dl/17121709/e7ac07b/left_4_dead_2.part26.rar.html
http://hotfile.com/dl/17121856/a27050f/left_4_dead_2.part27.rar.html
http://hotfile.com/dl/17121959/63a9966/left_4_dead_2.part28.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122055/3597b9c/left_4_dead_2.part29.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122170/726fdaa/left_4_dead_2.part30.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122672/b30ed54/left_4_dead_2.part31.rar.html
http://hotfile.com/dl/17122825/88cf880/left_4_dead_2.part32.rar.html
http://hotfile.com/dl/17123019/d860e93/left_4_dead_2.part33.rar.html
http://hotfile.com/dl/17123139/6088d81/left_4_dead_2.part34.rar.html
http://hotfile.com/dl/17123240/c0ca997/left_4_dead_2.part35.rar.html