اینم یه بازی در سبک نینجا است با گرافیکی عالی حالشو ببرید 

 

 

 

 

 

http://hotfile.com/dl/17242473/cd0336d/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/17243053/c4f4f6d/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/17243511/c8034ac/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/17244402/6fb7bfc/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/17244977/7f1727d/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/17245560/03b342c/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/17246272/cc907f5/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/17248360/97ef279/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/17249141/98ff1b1/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/17249779/58c80aa/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/17250263/d243e29/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/17250733/7b41420/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/17251307/3100b7a/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/17251916/ea5a4ce/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/17252393/02897b0/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part15.rar.html

OR :
http://www.sendfile.to/g5aa6u4zszb6/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part01.rar.html
http://www.sendfile.to/xhy1wo8tlq5x/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part02.rar.html
http://www.sendfile.to/etv8pol3md24/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part03.rar.html
http://www.sendfile.to/71xad2o9voeh/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part04.rar.html
http://www.sendfile.to/a4s2odpuvxt1/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part05.rar.html
http://www.sendfile.to/qu8x214t5bn1/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part06.rar.html
http://www.sendfile.to/l9j1hacq5ixh/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part07.rar.html
http://www.sendfile.to/n5a148461wnp/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part08.rar.html
http://www.sendfile.to/wa380e6jzfix/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part09.rar.html
http://www.sendfile.to/gvfioy1iecud/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part10.rar.html
http://www.sendfile.to/txamgms83epb/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part11.rar.html
http://www.sendfile.to/ip1qeu7ai50u/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part12.rar.html
http://www.sendfile.to/vr6kz9oajywv/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part13.rar.html
http://www.sendfile.to/bkw8mb78uy1k/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part14.rar.html
http://www.sendfile.to/g2oc2ca1typh/N1nja_Bl4de_Multi7_YMT.part15.rar.html