دانلود بازیه Assassin's Creed 2  برای xbox 360 که این بازی دیگر نیازی به تعریف ندارد

http://rapidshare.com/files/306143414/AC2X.part01.rar
http://rapidshare.com/files/306143451/AC2X.part02.rar
http://rapidshare.com/files/306143440/AC2X.part03.rar
http://rapidshare.com/files/306143438/AC2X.part04.rar
http://rapidshare.com/files/306143432/AC2X.part05.rar
http://rapidshare.com/files/306143427/AC2X.part06.rar
http://rapidshare.com/files/306143415/AC2X.part07.rar
http://rapidshare.com/files/306143408/AC2X.part08.rar
http://rapidshare.com/files/306143453/AC2X.part09.rar
http://rapidshare.com/files/306143429/AC2X.part10.rar
http://rapidshare.com/files/306144501/AC2X.part11.rar
http://rapidshare.com/files/306144522/AC2X.part12.rar
http://rapidshare.com/files/306144515/AC2X.part13.rar
http://rapidshare.com/files/306144535/AC2X.part14.rar
http://rapidshare.com/files/306144549/AC2X.part15.rar
http://rapidshare.com/files/306144548/AC2X.part16.rar
http://rapidshare.com/files/306144677/AC2X.part17.rar
http://rapidshare.com/files/306144569/AC2X.part18.rar
http://rapidshare.com/files/306144587/AC2X.part19.rar
http://rapidshare.com/files/306144717/AC2X.part20.rar
http://rapidshare.com/files/306145520/AC2X.part21.rar
http://rapidshare.com/files/306145548/AC2X.part22.rar
http://rapidshare.com/files/306145565/AC2X.part23.rar
http://rapidshare.com/files/306145572/AC2X.part24.rar
http://rapidshare.com/files/306145600/AC2X.part25.rar
http://rapidshare.com/files/306145593/AC2X.part26.rar
http://rapidshare.com/files/306145609/AC2X.part27.rar
http://rapidshare.com/files/306145623/AC2X.part28.rar
http://rapidshare.com/files/306145645/AC2X.part29.rar
http://rapidshare.com/files/306145708/AC2X.part30.rar
http://rapidshare.com/files/306146156/AC2X.part31.rar
http://rapidshare.com/files/306146205/AC2X.part32.rar
http://rapidshare.com/files/306146188/AC2X.part33.rar
http://rapidshare.com/files/306145981/AC2X.part34.rar