اینم یه بازیه ماشین رانی که نسبت به حجمش گرافیک خوبی داره  

 

 

 

 

 

 

 

 CPU: AMD Athlon 1500 + / Intel Pentium 3 1.5 GHz
RAM: 512
VideoCard: nVidia GeForce 4 Ti / ATI Radeon 9xxx

 

 

http://uploading.com/files/79db5492/TMSUNRISE.part1.rar/
http://uploading.com/files/e98fee92/TMSUNRISE.part2.rar/
http://uploading.com/files/89cdc29c/TMSUNRISE.part3.rar/
http://uploading.com/files/ba4d96db/TMSUNRISE.part4.rar/
http://uploading.com/files/e43d7bbm/TMSUNRISE.part5.rar/
http://uploading.com/files/4a78maf6/TMSUNRISE.part6.rar/
http://uploading.com/files/cb37c9af/TMSUNRISE.part7.rar/
http://uploading.com/files/4mf6ba5c/TMSUNRISE.part8.rar/