اینم یه بازی در سبک نینجا که میدونم اکثر ایرانی ها از اون خوششون میاد 

 

 

 

 

http://rapidshare.com/files/307628294/Diabolik.sh.part01.rar
http://rapidshare.com/files/307638035/Diabolik.sh.part02.rar
http://rapidshare.com/files/307629127/Diabolik.sh.part03.rar
http://rapidshare.com/files/307627790/Diabolik.sh.part04.rar
http://rapidshare.com/files/307636326/Diabolik.sh.part05.rar
http://rapidshare.com/files/307639685/Diabolik.sh.part06.rar
http://rapidshare.com/files/307640890/Diabolik.sh.part07.rar
http://rapidshare.com/files/307634316/Diabolik.sh.part08.rar
http://rapidshare.com/files/307636778/Diabolik.sh.part09.rar
http://rapidshare.com/files/307629724/Diabolik.sh.part10.rar
http://rapidshare.com/files/307637710/Diabolik.sh.part11.rar
http://rapidshare.com/files/307638392/Diabolik.sh.part12.rar
http://rapidshare.com/files/307631919/Diabolik.sh.part13.rar
http://rapidshare.com/files/307637063/Diabolik.sh.part14.rar
http://rapidshare.com/files/307639744/Diabolik.sh.part15.rar
http://rapidshare.com/files/307626668/Diabolik.sh.part16.rar
http://rapidshare.com/files/307635902/Diabolik.sh.part17.rar
http://rapidshare.com/files/307631470/Diabolik.sh.part18.rar
http://rapidshare.com/files/307629265/Diabolik.sh.part20.rar
http://rapidshare.com/files/307637913/Diabolik.sh.part21.rar
http://rapidshare.com/files/307635312/Diabolik.sh.part22.rar
http://rapidshare.com/files/307633193/Diabolik.sh.part23.rar
http://rapidshare.com/files/307631633/Diabolik.sh.part24.rar
http://rapidshare.com/files/307635927/Diabolik.sh.part25.rar
http://rapidshare.com/files/307637151/Diabolik.sh.part26.rar
http://rapidshare.com/files/307632478/Diabolik.sh.part27.rar
http://rapidshare.com/files/307635400/Diabolik.sh.part28.rar
http://rapidshare.com/files/307628864/Diabolik.sh.part29.rar
http://rapidshare.com/files/307627808/Diabolik.sh.part30.rar
http://rapidshare.com/files/307635901/Diabolik.sh.part31.rar
http://rapidshare.com/files/307633698/Diabolik.sh.part32.rar
http://rapidshare.com/files/307633469/Diabolik.sh.part33.rar
http://rapidshare.com/files/307641391/Diabolik.sh.part34.rar
http://rapidshare.com/files/307632700/Diabolik.sh.part35.rar
http://rapidshare.com/files/307635124/Diabolik.sh.part36.rar
http://rapidshare.com/files/307633959/Diabolik.sh.part37.rar
http://rapidshare.com/files/307639847/Diabolik.sh.part38.rar
http://rapidshare.com/files/307631518/Diabolik.sh.part39.rar
http://rapidshare.com/files/307635527/Diabolik.sh.part40.rar
http://rapidshare.com/files/307640234/Diabolik.sh.part41.rar
http://rapidshare.com/files/307630143/Diabolik.sh.part42.rar
http://rapidshare.com/files/307634001/Diabolik.sh.part43.rar
http://rapidshare.com/files/307634846/Diabolik.sh.part44.rar
http://rapidshare.com/files/307629553/Diabolik.sh.part45.rar